सा. बां. विभाग

श्री. आशिषकुमार सिंह
मुख्य सचिव
सा. बां . विभाग, मंत्रालय, मुंबई
(फोन नं . ०२२-२२०२६६१२)

श्री.अनिलकुमार गायकवाड
सचिव (बांधकाम)
सा. बां . विभाग, मंत्रालय, मुंबई
(फोन नं . ०२२-२२०२०१४९)

श्री. प्र. कि. इंगोले
मुख्य अभियंता
सा. बां. प्रादेशिक विभाग, कोकण
२५, मर्जबान रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१
(फोन नं . ०२२-२२०७८५११)

श्री. वि.ल. कांबळे
अधीक्षक अभियंता
ठाणे सा. बां. मंडळ,ठाणे
स्टेशन रोड सा. बां. आवार,ठाणे (पश्चिम)
(फोन नं. ०२२-२५३६३२४१/ ०२२- २५३६३२१७)

श्री. एस. एम. पाटिल
कार्यकारी अभियंता
ठाणे सा. बां. विभाग क्र. १, ठाणे
स्टेशन रोड सा. बां. आवार,ठाणे (पश्चिम)
(फोन नं. ०२२-२५३६९२९३)