Petrol Pump

पेट्रोलियम नियम १९७६ अंतर्गत व आय.आर.सी.-१२-१९८३ अंतर्गत पेट्रोलपंपाचेबांधकामास व याचे जोडरसत्याचे बांधकामास परवानगी मिळणसाठी सादर करावयाचे प्रस्तावासाठी लागणारे कगदपात्रांची यादी.

कगदपात्रांची यादी:

१. विहित प्रश्नावलीतील अहवाल (Including case movement Register,certificate by the DY.Engr.,Ex.Engr.etc.)

२. पेट्रोल पंपाचे मांडणी आराखडा [ Drawn true the scale]

३. कॅटल ……. ड्रेन व एच . पी . ड्रेनचा नकाशा.

४. जोडरसत्याचा क्रॉस सेक्शन .

५. जमीनीचे मालकी हाकाबाबत ७/१२ उतारे .

६. जमीन मालकाचे संमतीपत्र .

७. जमीनीचे अक्रूषीक आदेशाची प्रत .

८. जोडरसत्याकरीता शासनाची रस्त्यालगतची जमीन वापरण्याबाबत भाडे आकारणी प्रपत्र .

९. इंडेक्स प्लॉन (तालुका नकाशावर प्रस्तावीत जागा दर्शविणारा ).

१०. स्थानिक ग्रामपंचायतीचा / नगरपालिकेचे ना – हरकत दाखला.

११. निरिक्षण शुल्क जमा केल्याची पावती / चलनाची प्रत.

१२. प्रारूप करारनामा.

१३. जिल्हाधिकरी / पोलीस आयुक्त यांचे शिफारस पत्र.

१४. पेट्रोलियम कंपनीचे पत्राची प्रत अथवा पेट्रोलपंपाचेवाटप केले बाबत पेट्रोलियम कंपनीचे पत्र.

[ Allotment letter by the Petroleum Co.]

१५. जमिनीचे दराबाबत दुय्याम निबंधक यांचेकडील दरपत्रक